กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

ข่าวสารข่าวสาร 1-1.png
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม
ทุกหน่วยงานตระหนักถึงปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ถ้าไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง
ปัญหาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
จากการติดตามความก้าวหน้าฯของ WHO
ได้พูดคุยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการจากรัฐบาล
และเพื่อแบ่งปันบทเรียนการดำเนินงานตามแผนงานด้านโรคไม่ติดต่อระดับชาติแบบบูรณาการด้วย
ในการประชุมได้รายงานถึงความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้อ
งกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ง 4 คณะ
ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
แผนฯ, ภารกิจ UN Interagency Task Force (UNIATF) on prevention
and control of NCDs Mission to Thailand ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม
2561 โดยคณะเข้าพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล, รายงาน UN High-Level Meeting on NCDs

ที่เป็นการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและค
วบคุมโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งการติดตามประเมินความก้าวหน้า ๙ global targets
และพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน
และควบคุมโรค ไม่ติดต่อ ๕ ปี


แก้ไข 1.png
การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่...

การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 

    กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกองโรคไม่ติดต่อ 

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ภายใต้แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 5

 

แก้ไข 3.png
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 

 

          กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการประชุมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานประกันสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม  

           การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ภายใต้แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 5

แก้ไข 2.png
การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่...

การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2563

 

 

          กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการ เพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ฯ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงาน ในกลยุทธ์ 5.1 ปฏิรูปรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 5.2 ปฏิรูปกระบวนการจัดการบริการให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย จำนวน 3  ตัวชี้วัด

ประชุม3.png
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมา...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ (คณะชุดที่ 1) วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

          ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์ของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามดูแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปีฯ ที่ดำเนินการแล้วในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนากลไกให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และที่ประชุมนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นปัญหาสำคัญ ในหัวข้อการประเมินผลกระทบของภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อโรคไม่ติดต่อ การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดการบริโภคโซเดียม โดยใช้โปรแกรม One Health Tool การขับเคลื่อนจัดการปัญหา Childhood Obesity และรายงานผลการประเมินตนเองระบบและกลไกการขับเคลื่อนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมหารือข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ในประเด็นการประกาศสงครามต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (War DM/HT) และทบทวนตัวชี้วัด/ผลผลิต/แผนงานโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 เพื่อจัดทำข้อมูลนำเข้าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

ประชุม2.png
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี...

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ทุกหน่วยงานตระหนักถึงปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ถ้าไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง ปัญหาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและผลกระทบรุนแรงมากขึ้น จากการติดตามความก้าวหน้าฯของ WHO ได้พูดคุยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการจากรัฐบาล และเพื่อแบ่งปันบทเรียนการดำเนินงานตามแผนงานด้านโรคไม่ติดต่อระดับชาติแบบบูรณาการด้วย 

       ในการประชุมได้รายงานถึงความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ง 4 คณะ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนฯ, ภารกิจ UN Interagency Task Force (UNIATF) on prevention and control of NCDs Mission to Thailand ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 โดยคณะเข้าพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล, รายงาน UN High-Level Meeting on NCDs ที่เป็นการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการติดตามประเมินความก้าวหน้า ๙ global targets และพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี

 

ข่าวสารข่าวสาร 1-1.png
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม
ทุกหน่วยงานตระหนักถึงปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ถ้าไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง
ปัญหาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและผลกระทบรุนแรงมากขึ้น
จากการติดตามความก้าวหน้าฯของ WHO
ได้พูดคุยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการจากรัฐบาล
และเพื่อแบ่งปันบทเรียนการดำเนินงานตามแผนงานด้านโรคไม่ติดต่อระดับชาติแบบบูรณาการด้วย
ในการประชุมได้รายงานถึงความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้อ
งกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ง 4 คณะ
ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน
แผนฯ, ภารกิจ UN Interagency Task Force (UNIATF) on prevention
and control of NCDs Mission to Thailand ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม
2561 โดยคณะเข้าพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล, รายงาน UN High-Level Meeting on NCDs

ที่เป็นการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและค
วบคุมโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งการติดตามประเมินความก้าวหน้า ๙ global targets
และพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน
และควบคุมโรค ไม่ติดต่อ ๕ ปี


แก้ไข 1.png
การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่...

การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 

    กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกองโรคไม่ติดต่อ 

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ภายใต้แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 5

 

แก้ไข 3.png
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 

 

          กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการประชุมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานประกันสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม  

           การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ภายใต้แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเสนอร่างแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 5

แก้ไข 2.png
การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่...

การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2563

 

 

          กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการบริการ เพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ฯ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามการดำเนินงาน ในกลยุทธ์ 5.1 ปฏิรูปรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง จำนวน 4 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 5.2 ปฏิรูปกระบวนการจัดการบริการให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย จำนวน 3  ตัวชี้วัด

ประชุม3.png
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมา...

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ (คณะชุดที่ 1) วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

          ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์ของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามดูแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปีฯ ที่ดำเนินการแล้วในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนากลไกให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และที่ประชุมนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นปัญหาสำคัญ ในหัวข้อการประเมินผลกระทบของภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อโรคไม่ติดต่อ การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดการบริโภคโซเดียม โดยใช้โปรแกรม One Health Tool การขับเคลื่อนจัดการปัญหา Childhood Obesity และรายงานผลการประเมินตนเองระบบและกลไกการขับเคลื่อนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมหารือข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ในประเด็นการประกาศสงครามต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (War DM/HT) และทบทวนตัวชี้วัด/ผลผลิต/แผนงานโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 เพื่อจัดทำข้อมูลนำเข้าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

ประชุม2.png
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี...

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ทุกหน่วยงานตระหนักถึงปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ถ้าไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง ปัญหาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและผลกระทบรุนแรงมากขึ้น จากการติดตามความก้าวหน้าฯของ WHO ได้พูดคุยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการจากรัฐบาล และเพื่อแบ่งปันบทเรียนการดำเนินงานตามแผนงานด้านโรคไม่ติดต่อระดับชาติแบบบูรณาการด้วย 

       ในการประชุมได้รายงานถึงความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ง 4 คณะ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนฯ, ภารกิจ UN Interagency Task Force (UNIATF) on prevention and control of NCDs Mission to Thailand ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 โดยคณะเข้าพบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล, รายงาน UN High-Level Meeting on NCDs ที่เป็นการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการติดตามประเมินความก้าวหน้า ๙ global targets และพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี