กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการ


1. อัตราการตายก่อนวัยอันควรอายุ 30 - 70 ปี จากโรคไม่ติดต่อลดลงร้อยละ 25

เป้าหมายปี 2568 = 257.3 ต่อแสน

ประชากร

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 355.3

ต่อแสนประชากร (ปี 2556)

2. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัว ประชากรต่อปี ในการประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตร /คน/ปี) ลดลงร้อยละ 10

เป้าหมายปี 2568 = 6.03 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 7.33 %

(ปี 2560)

3. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกาย ที่ไม่เพียงพอในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป

ลดลงร้อยละ 10

เป้าหมายปี 2568 = 16.7 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 19.2 %

(ปี 2557)

4. ค่าเฉลี่ยการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป (มก./คน/วัน)  ลดลงร้อยละ 30

เป้าหมายปี 2568 = 3,246

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 3,636

(ปี 2562)

5. ความชุกของการสูบบุหรี่ใน ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  ลดลงร้อยละ 30

เป้าหมายปี 2568 = 14.95 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 19.1 %

(ปี 2560)

6. ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ลดลงร้อยละ 25 

เป้าหมายปี 2568 = 16.05 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 24.7 %

(ปี 2557)

7. ความชุกของโรคเบาหวานและภาวะอ้วนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้น

เป้าหมายปี 2568 = เบาหวาน 6.9 %,

อ้วน 34.7 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด =

เบาหวาน 8.9%, อ้วน 37.5 % (ปี 2557)

8. ประชาชนได้รับการยาและการให้คำ

ปรึกษาใน การป้องกันโรคหัวใจเฉียบพลันน้อยกว่าร้อยละ 50

เป้าหมายปี 2568 = 50 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 50 %

9.การมียาที่จำเป็นและเทคโนโลยีขั้น

พื้นฐานสำหรับรักษา/บริการผู้ป่วยโรค

ไม่ติดต่อที่สำคัญในสถานบริการรัฐ

และเอกชนร้อยละ 80

เป้าหมายปี 2568 = 80 %

ผลการดำเนินงานล่าสุด = 80 %

NCD progress
progress-21-01-2564.png

การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ โดยองค์การอนามัยโลก มีทั้งหมด 10 ประเด็น (19 ข้อ) ประเทศไทยมีแนวโน้มบรรลุผลสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้นจาก 8 ข้อ ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 12 ข้อ ในปี พ.ศ. 2563  หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน พบว่า ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ร่วมกับ ประเทศมาเลเซีย, ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 1 และปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ร่วมกับประเทศบรูไน และอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก


NONCOMMUNICABLE DISEASES PROGRESS MONITOR 2020

NONCOMMUNICABLE DISEASES PROGRESS MONITOR 2017

NONCOMMUNICABLE DISEASES PROGRESS MONITOR 2015

ผลการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย ปี 2558, 2560 และ 2563
Progress graph-01.png

ผลการประเมินแผน ระยะครึ่งแผน
New Project (3).png

รายงานการทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – 2562

ข้อค้นพบสำคัญ

  • ก่อนหน้าการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะการดำเนินการแยกส่วนตามกลุ่มเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการออกแบบวิธีการทำงานที่มีการบูรณาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการจัดการระบบสนับสนุนและมาตรการที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 
  • กลไกสำหรับควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับบริการสุขภาพ เพื่อลดหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยง หรือการสร้างความตระหนักให้ประชาชน 
  • หน่วยงานระดับพื้นที่มีการรับรู้ต่อแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ค่อนข้างน้อย ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ ทำให้แผนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจำกัด การดำเนินการของพื้นที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องก่อนการมีแผนฯ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานเรื่องระบบฐานข้อมูล เพื่อการติดตามงาน การคัดกรองโรค การให้บริการดูแลเพื่อการรักษาพยาบาล การจัดกิจกรรมทางกาย และมีความพยายามพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ยังพบปัญหาด้านคุณภาพและและความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานข้อมูลแต่ละแหล่ง ทำให้มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์ 
  • ระบบการติดตามและประเมินผลมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการ

โครงการทบทวนสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย การดำเนินงานของกองสุขศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
New Project (4).png

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานของกองสุขศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9,600 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งตามสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ทั้ง 12 เขต โดยใช้แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 2 ชุด คือ (1) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ในกลุ่มวัยทำงาน จำนวน 4,800 ตัวอย่าง(2) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ในกลุ่มวัยเรียน จ านวน 4,800 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2561 โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
              ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม อสม.
              ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม อสค.
              ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มวัยเรียน


แผนยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนยุทธศาสตร์ที่ 6



สถานการณ์โรคไม่ติดต่อตาม 9 เป้าหมายระดับโลกของประเทศไทย

 รายงานสถานการณ์โรค NCDs 2562 ดาวน์โหลด

 

รายการ ปี ผลการสำรวจ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย

1. การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

1.1 ความน่าจะเป็นของการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ปี จากโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคปอดเรื้อรัง, โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

ที่มา: Thai BOD, IHPP

2550 15.30% ลดลง 7.84% ลดลง
25%
2553 15.10%
2557 14.10%

1.2 อัตราตายก่อนวัยอันควร (อายุ 30 - 70 ปี) จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง, โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

ที่มา: Thai BOD, IHPP

2553 15.30% เพิ่ม 10%
2556 14.10%

2. การบริโภคสุราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.1 ความชุกของผู้ดื่มหนักในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2552 13.95% ลดลง 14.69% ลดลง
10%
2557 11.90%

2.2 ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากร

ที่มา: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2554 7.13 ลิตร ไม่ลดลง
2557 6.91 ลิตร
2558 6.95 ลิตร
2559 7.11 ลิตร

3. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

3.1. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

ที่มา: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)

2552 18.40% เพิ่ม 3.8% ลดลง
10%
2557 19.20%

4. ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชนไทย

4.1. ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชนไทย

ที่มา: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)

2552 3,246 มก./วัน (ไม่มีค่าเปรียบเทียบ) ลดลง
30%
2557 ไม่มีรายงาน

5.ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

5.1 ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2554 21.40% ลดลง 10.7% ลดลง
30%
2560 19.10%

6. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง

6.1 ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง (Raised blood pressure) (ในประชากร 15 ปีขึ้นไป (ค่าปรับสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป))

ที่มา: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)

2552 21.4% (22.6%) เพิ่ม 15.4% ลดลง
25%
2567 24.7% (22.9%)

7. ความชุกของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง/โรคเบาหวาน

7.1 ความชุกของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง/โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) (ในประชากร 15 ปีขึ้นไป (ค่าปรับสำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป))

ที่มา: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)

2552 6.9% (7.3%) เพิ่ม 29.0% 0%
2567 8.9% (9.6%)

7.2 ความชุกของโรคอ้วน ในประชากร 15 ปีขึ้นไป (Obesity)

ที่มา: ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)

2552 34.7% (9.1%) เพิ่ม 29.0% 0%
2567 37.0% (11.3%)

8. ประชาชนได้รับการยาและการให้คำปรึกษาในการป้องกันโรคหัวใจเฉียบพลัน

8.1 ประชาชนได้รับการยาและการให้คำปรึกษาในการป้องกันโรคหัวใจเฉียบพลัน

2553 50%   50%

9. การมียาและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรค NCDs

9.1 การมียาและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรค NCDs

2553 80%   80%

 

ที่มา: สถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 2562, กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข