กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
large.png
search eng rssicon

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
large.png


ไฟล์แนบ


คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไฟล์แนบ


คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)