กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “สถานประกอบการ ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal”

กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “สถานประกอบการ ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal”

 

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อค้นหาสถานประกอบการภาคการผลิตที่เป็นต้นแบบในการลดการติดเชื้อโควิด19 และขยายผล เพื่อควบคุม ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการและครอบครัวทั่วประเทศ

            วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการ ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานในการพัฒนาสถานประกอบการ ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่าง “ปลอดภัย และ ไร้โควิด”

             นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก นั้น กรมควบคุมโรค ได้เห็นความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มกันทำงาน จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ ซึ่งหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ในวงกว้าง จนส่งผลกระทบในระดับประเทศได้

            สำหรับแนวทางในการดูแลกลุ่มแรงงานให้ปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น เริ่มต้นจากการจำแนกการทำงานเป็นรายกิจกรรม เพื่อทำการประเมินโอกาสติดเชื้อโควิด และพัฒนาเป็นข้อกำหนด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการ ตามแนวคิด New Normal อนึ่ง โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คัดเลือกสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ จัดทำแนวปฏิบัติในการลดการติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลสถานประกอบการ และ ระยะที่ 2 คือ การขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ

            ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ และการขับเคลื่อนงานในมิติความเชื่อมโยงในพื้นที่และสังคมโดยรวม นำไปสู่การขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาดูแลสุขภาพของประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผล ต่อไป

            ทั้งนี้ ในวันนี้กรมควบคุมโรค ได้มอบโล่เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งนี้ ให้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และต้นแบบสถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท จตุรเจริญชัย จำกัด จ.ราชบุรี (สถานประกอบการขนาดเล็ก) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร (สถานประกอบการขนาดกลาง) และ 3.บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด         จ.นครปฐม (สถานประกอบการขนาดใหญ่)

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ