Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/219
5 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
2563
5 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
3
-
26
2563
88/21 ชั้น 3 อาคาร 11 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)