Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/243
15 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563
2563
15 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563
1000000
-
15
15 พ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3 อาคาร 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-