กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.6/294
13 มิถุนายน 2567
20 มิถุนายน 2567
2567
13 มิถุนายน 2567
20 มิถุนายน 2567
1700000
-
22
2567
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-