กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 38 : 5 ต.ค. 2561

<p>ความชุกและปัจจัยทํานายการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา</p> <ul> <li>ความชุกและปัจจัยทํานายการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา</li> <li>สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2561</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2561</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ