กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 5 : 15 ก.พ. 2562

<h2><span style="font-size:16px">&nbsp;โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง A (H7N9) ในประเทศจีน ส่งผลต่อการคุกคามด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่</span></h2> <ul> <li>โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง A (H7N9) ในประเทศจีน ส่งผลต่อการคุกคามด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่ &nbsp;</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2562 &nbsp;</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2562</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจําเดือนมกราคม 2562&nbsp; &nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ