กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 6: 22 ก.พ. 2562

<p><span style="font-size:16px"><strong>การประเมินระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li>การประเมินระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2562 &nbsp;</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2562&nbsp; &nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ