กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 13 : 12 เม.ย. 2562

<p>การสอบสวนโรคและบริหารจัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า: กรณีพบลูกสุนัขสัมผัสเชื้อในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561</p> <ul> <li>การสอบสวนโรคและบริหารจัดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า: กรณีพบลูกสุนัขสัมผัสเชื้อในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 2562</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 2562&nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ