กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 21 : 7 มิถุนายน 2562

<p>การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากรายแรก จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2561</p> <ul> <li style="text-align:left"> <p><span style="font-size:16px">การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากรายแรก จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2561</span></p> </li> <li style="text-align:left"> <p><span style="font-size:16px">สรุปการตรวจสอบข่าวกการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-<br /> 1 มิถุนายน 2562</span></p> </li> <li style="text-align:left"> <p><span style="font-size:16px">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 21&nbsp;<span style="color:rgb(51, 51, 51)">ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-<br /> 1 มิถุนายน 2562</span></span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ