กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 15 : 26 เมษายน 2562

<p>การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโรในโรงเรียน 5 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2559</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนจากไวรัสโนโรในโรงเรียน 5 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2559</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 14-20 เมษายน 2562&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทาง</span>ระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 15&nbsp;<span style="color:rgb(51, 51, 51)">ระหว่างวันที่ 14-20 เมษายน 2562&nbsp;</span></span></p> </li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ