กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคโปลิโอและผลการเฝ้าระวังอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันในต่างประเทศ (Acute Flaccid Paralysis: AFP)

สถานการณ์โรคโปลิโอและผลการเฝ้าระวังอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันในต่างประเทศ (Acute Flaccid Paralysis: AFP)

โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ