กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เน้นเฝ้าระวังผู้มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เน้น เฝ้าระวังผู้มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ