กองระบาดวิทยา
Responsive image

ผลการคัดเลือกคนดีศรีระบาด

             ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 815/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและตัดสินการประกวดคนดีศรีระบาด ประจำปี 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีระบาด ทำหน้าที่คัดเลือกคนดีศรีระบาด ระดับประเทศ และรับรองผลการคัดเลือกคนดีศรีระบาด ประเภทบุคคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านระบาดวิทยาทั้งหมด 7 ระดับ บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562   จึงขอรับรองผลการคัดเลือกรางวัลคนดีศรีระบาด ประจำปี 2562 ดังรายนามดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ