กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงรุกผ่านกลไกและเครือข่าย "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน"สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ