กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ภารกิจ COVID-19 ในสถานประกอบกอบกิจการ - สื่อ / ชุดความรู้ / Infographic

Backdrop 

Roll up 

Poster 

คลิปวิดีโอ บริษัทต้นแบบการดำเนินงาน Bubble and Seal

คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal

คลิปวิดีโอ มาตราการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

คลิปวิดีโอ การพัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม (COACHING TEAM) ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ BUBBLE AND SEAL