กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0407.1/585
1 พฤษภาคม 2567
1 พฤษภาคม 2567
2567
1 พฤษภาคม 2567
1 พฤษภาคม 2567
1
-
37
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
สธ 0407.1/585
1 พฤษภาคม 2567

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษเดือน เมษายน 2567

-