กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
17 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
30000
-
1
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอจุดเน้นและแผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)

-