กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรภายในกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระบบเผ้าระวังเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ