กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image

e-book แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย

 e-book : แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย (pubhtml5.com)

ผู้จัดทำ  
นายจิตรภาณุ ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ