กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562

             วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ” ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีนายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค ร่วมประกาศจุดยืนในการดำเนินงานที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต อีกทั้งยังร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ