กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

แบบสำรวจความพึงพอใจของเครือข่ายภายในประเทศที่มีความร่วมมือ และ/หรือข้อตกลงกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ