กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้

    1.1 ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

    1.2 สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

    1.3 ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา

    1.4 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

2. ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง