กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรค โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ให้คำปรึกษา ประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค

3. ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ

4. ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ติดตามผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรค

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน