กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้

2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เช่น การจัดทำเรื่องเงิน - คืนเงิน เตรียมห้องประชุม เอกสารการประชุม ลงทะเบียน และสรุปรายงานการประชุม (ยกเว้นโครงการฯ) และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

6. บริหารจัดการความรู้ด้านระเบียบและและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

7. ผลิตและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน