กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์ คุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ