กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

แผนผังการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562

แผนผังโครงสร้างผู้บริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของกรมควบคุมโรค

O3 อำนาจหน้าที่

หน้าที่และอำนาจของกรมควบคุมโรคตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติกรม
► วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และความเป็นมา

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 - 2579)

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อของกรมควบคุมโรค

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

 

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

Messenger Live Chat

ถาม - ตอบ

O9 Social Network

Facebook

Twitter

Line

YouTube

 

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการตรวจและการออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ
► สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

คู่มือการใช้งาน DDC - Care (ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID - 19)
► สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือการใช้ระบบ Colab
► สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565
► สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน

 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แนวทางปฏิบัติ กระบวนการให้บริการคลินิกโรคผิวหนังและโรคเรื้อน
► สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

แนวทางปฏิบัติ กระบวนการให้บริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
► สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

ขั้นตอนการรับบริการตรวจคัดกรอง COVID - 19
► สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและประสบการณ์ของผู้รับบริการต่อการให้บริการผู้ป่วยใน ปี 2564
► สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและประสบการณ์ของผู้รับบริการต่อการให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2564
► สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

O17 E – Service

ระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

BAMRAS ตรวจสอบคิวนัดตรวจ

ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

ระบบนัดหมายตรวจ COVID - 19 คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน

 

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานประจำปี 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กรมควบคุมโรค

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กรมควบคุมโรค

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 - 2567

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
► หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
► หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
► แนวทางปฏิบัติสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
► หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมควบคุมโรค
► หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค
► หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล
► รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐาน (E – Learning)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล
► รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐาน (E – Learning)

การบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
► หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
► หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
► แนวทางปฏิบัติสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
► หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมควบคุมโรค
► หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค
► หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปี 2564

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสถิติข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Messenger Live Chat

ถาม - ตอบ

รับเรื่องร้องเรียน

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

DDC BOT (พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558)
► เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา DDC BOT (พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► หน้า 16 – 18

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► แนวทางการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► หน้า 16 – 18

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)


ข่าวสารอื่นๆ