กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1
14 ตุลาคม 2564
-
2564
-
-
3745
-
1
2564
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-