กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เหลืองในผู้เดินทางชาวไทย