กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News 2566

Week 6
Melioidosis
ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
Week 7
Avian Influenza (H5N1)
ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566
Week 8
Nipah Virus
ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566
Week 9
Mpox
ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566
Week 10
Nipah Virus
ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 
Week 11
Marburg Virus
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
Week 12
Avian Influenza (H5N1)
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
Week 13
Avian Influenza (H5N1)
ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2566
Week 14
Lassa fever
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2566
Week 15
Rift Valley fever
ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566
Week 16
Rubella
ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566
Week 17
Marburg Virus
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566
Week 18
Avian Influenza A(H5N1)
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566
Week 19
Avian Influenza A(H5N1)
ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566
Week 20
Lassa fever
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566
Week 21
Mpox
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
Week 22
Swine Influenza A(H1N2)
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
Week 23
Invasive meningococcal
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม2566
Week 24
Avian Influenza A(H5N1)
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
Week 25
Avian Influenza A(H9N2)
ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566
Week 26
Avian Influenza A(H5N1)
ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2566