สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/338
6 กันยายน 2564
-
2564
-
-
16371
1
1
2564
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
72/2564
3 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,371.- บาท

-