ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image
พันธกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ

  • จัดทำข้อเสนอด้านนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมควบคุมโรค
  • กำหนดแนวทาง มาตรฐานงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสารสนเทศและการสื่อสาร
  • จัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมควบคุมโรค ให้สอดคล้องกับมาตรานของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายระดับประเทศ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมควคุมโรค โดยปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำระบบฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประเมิน และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน พัฒนา จัดหา ประยุกต์ใช้โปรแกรม ชุดคำสั่งต่างๆ รวบรวมจัดทำและนำข้อมูลตัวชี้วัดที่เหมาะสมไปใช้ในการทำงานของกรมควบคุมโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเข้าสู่ระบบสุขภาพฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้