ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา”...ชูคนรุ่นใหม่พิชิต 3 เป้าหมาย รู้เท่าทันภัยสุขภาพ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา”...ชูคนรุ่นใหม่พิชิต 3 เป้าหมาย รู้เท่าทันภัยสุขภาพ : ลดเร็ว ลดเสี่ยง , เพิ่มออกกำลังกาย และลดพุง ลดปรุง ลดโรค เพื่อป้องกันโรคNCDs โดย สสส.
วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โซน A กรุงเทพฯ
...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายให้นางศุภรัตน์ บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 18 ปี
...โดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน“ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) พร้อมได้เตะฟุตบอลพิชิต 3 เป้าหมาย : ลดเร็ว ลดเสี่ยง , ออกกำลังกาย 150 นาที/สัปดาห์ และลดพุง ลดปรุง ลดโรค หลังจากนั้น ร่วมเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง ขยับบ่อยๆ ของ สสส.
...ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 76 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดจากตังเอง “เริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง”
…วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสื่อสารการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์ตรงให้ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมในแต่ละจุด และเพื่อกระตุ้น จุดประกายให้ประชาชนตั้งเป้าหมายสร้างวิถีสุขภาวะที่ดีให้กับตัวเองและสังคม รวมทั้งเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพ เวทีเสวนาผลงานจากภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งงานแสดงนิทรรศการจัด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2562 นี้

ข่าวสารอื่นๆ