ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์สารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวาร ผู้อำนวยการศูนย์สารเทศหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ จำนวน ๓๗ คน ร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ระบบนิเวศชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียงให้มีความอุดมสมบูรณ์ ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณดังกล่าวได้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อน ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่อไปในระยะยาว โดยมีนายณรงค์ บุญมา เจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้นำชุมชน ศูนย์สงเสริมและพัฒนาป่าชายเลน สมุทรสงคราม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กล่าว โครงการดังกล่าว นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของ ศูนย์สารสนเทศ ได้มีความรู้ด้านการอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานอีกด้วย อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์สารสนเทศ สำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตแห่งป่าชายเลน” โดยมีนายณรงค์ บุญมา วิทยากรวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนสมุทรสงคร ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บรรยากาศขอชุมชน การรับฟังการบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนและการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน” และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ปลูกป่าชายเลน จำนวน ๑๕๐ ต้น ณ บริเวณชายฝั่งทะเล หมูที่ ๓ ตำบลคลองโคลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวสารอื่นๆ