ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปรีชา ภูมิพื้นผล

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

นายทวีศักดิ์ ม่วงอุ่น

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางฐิติยา ภูริศรี

หัวหน้ากลุ่มฯ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวจิดิรัตน์ ดำชุม

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางพรรณี รัตนวงศ์วิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกฤษฎา ศรีเปารยะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภัทสรา นาสุรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา

ธุรการ

กลุ่มสนับสนุนระบบบริการ
นายชัยรัตน์ ปรีชากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวกนิษฐ์นาถ นรภัทรพงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวิชิต ลักษณะวิลาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพจนา คุ้มวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอัษฎางค์ โชติมัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนันทพล พุ่มไสว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน์ พามา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายขวัญชัย จริยาณวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนาธิป ดังพิมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จ่าสิบตรีชัยรัฐ เอมรุจิ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบบริการร
นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศุภเสกย์ ทิพยาวงษ์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจันทร์เพ็ญ เอกมอญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชาญวิทย์ อมรสุรินทวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ตรงกะพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.สถาปัตย์ เด่นดวง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสันทัด กงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนดน พัฒนะโภไคย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเอกชาติ ทองเปลี่ยน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุทธา วัติรางกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเสด็จ เบ้าทุมมา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายประพันธ์ ชูชะรา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์