สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0440.6.4/594
7 เมษายน 2564
-
2564
-
-
2768.3
-
1
2564
24/56 ถ. พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เงินบำรุง
ซื้อ
สธ 0440.6.4/595
-
-
-