สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
3/2564
11 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564
2564
-
-
1570000
-
10
2564
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-
-