สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
1/2565
7 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
2565
13 กันยายน 2564
13 กันยายน 2564
957600
-
18
2564
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
1/2564
-
-