สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
3/2565
20 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564
2565
-
-
682600
-
11
2564
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-
-