สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

การประเมินประสิทธิภาพการใช้ภาพรังสีทรวงอกคัดกรองวัณโรคปอดในเรือนจำ

บทสรุปผู้บริการ
ประเทศไทยคัดกรองวัณโรคปอดประจำปีในเรือนจำทั่วประเทศด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา และการคัดกรองดังกล่าวพบความท้าทายที่สำคัญคือ การรายงานผลการอ่านภาพรังสีทรวงอกในเรือนจำต่างๆ ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ในขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำการแบ่งกลุ่มผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอกไว้....

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ