สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

เปิดประเด็นความท้าทายการจัดการโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสร้างกลไกและออกแบบการควบคุมโรค ภายใต้ตัวชี้วัดที่สำคัญในพื้นที่เขตเมือง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

...นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดงาน และแถลงนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรและภัยสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน

…การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย และบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่กทม. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนักอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แห่ง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 13 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

…ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหาสำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความท้าทายในการทำงาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร กลไก พชข. และระบบปฐมภูมิ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การเฝ้าระวัง ป้องกันวัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคพิษสุนัขบ้า การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้ร่วมอภิปรายและดำเนินการอภิปราย

…ช่วงบ่าย อภิปราย เรื่อง เป้าหมาย มาตรการ แนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ โรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ร่วมยุติวัณโรคในพื้นที่ กทม. นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้ร่วมอภิปรายและดำเนินการอภิปราย

…ผู้อภิปราย ได้แก่ นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย (อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง (รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว) นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร) แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร) แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร (ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป) นายแพทย์อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ (ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง) นายบุญเชิด กลัดพ่วง (รองผู้อำนวยการกองวัณโรค)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ