สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายกทม. ต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญจากWHO ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานกวาดล้างโรคหัด ในพื้นที่กทม. 2 แห่ง ตามพันธสัญญานานาชาติ

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค และกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำทีม
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสมาชิก(WHO) เข้าเยี่ยมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกวาดล้างโรคหัด ตามพันธสัญญานานาชาติ ณ หน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 แห่ง ดังนี้

1. ณ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ และแพทย์หญิงณัฐินี อิศรกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ให้การต้อนรับ

2. คลินิกเด็กสุขภาพดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำทีมโดย พ.ญ นัยนา ณีศะนันท์ และแพทย์หญิง รัชดา เกษมทรัพย์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานวัคซีนในเด็ก การบริการของสถานบริการในระดับปฐมภูมิและระดับตติยภูมิ สถาบันการศึกษา ระบบข้อมูล การบริหารจัดการเฝ้าระวังและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรณรงค์ให้วัคซีนหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี ซึ่งได้เริ่มให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ