สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ห่วงใยประชาชนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาว หนาวสลับ ร้อน บางวันฝนตก ร่างกายอาจปรับสภาพร่างกายไม่ทันจะทำให้ป่วยเป็นโรคได้ง่าย

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า เมื่อเริ่มเข้าฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง จะมีลมหนาวที่พัดมา 7 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน ได้แก่ 1.โรคหัด 2.โรคปอดบวม 3.ไข้หวัดธรรมดา 4.โรคหัดเยอรมัน 5.โรคสุกใส 6.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ7. ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เกิดจากเชื้อไวรัส มี 2 ชนิดคือ A และ B มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง โดยเฉพาะ  7 กลุ่มเสี่ยงคือ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก.หรือ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวนี้ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

จากรายงานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์ปีพ.ศ.2561 มีรายงานผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ 185,829 ราย เสียชีวิต 32 ราย ส่วนปีพ.ศ.2562  ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 9 พ.ย.62  มีรายงานผู้ป่วย 336,620 ราย เสียชีวิต 21 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A และB กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเทศไทยพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี เป็นโรคเกิดตามฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าฤดูหนาว การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น แต่พบอัตราเสียชีวิตน้อยลง  เนื่องจากประเทศไทยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย, ล้างมือบ่อยๆ,  เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หลวัดใหญ่  ควรหยุดเรียน หยุดงาน, ให้ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" สวมหน้ากากอนามัย, ปิดปาก-จมูก หรือใช้ต้นแขน เมื่อไอ จาม

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ