สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

......นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เป็นประธาน
การประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรเข้าสู่การบริหารระบบราชการ 4.0 และพัฒนาผลงานวิชาการที่ผ่านมาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และคัดเลือกผลงานคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

.......ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ ได้รายงานการดำเนินงาน การประเมินผล ที่ผ่านมา จัดทำแผนพัฒนาองค์กร และผลงานคุณภาพหน่วยงาน เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2563 พร้อมทั้้งกำหนดตัววัดที่สำคัญให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตามโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ