สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ยกระดับการดูแลพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า(Health Enhancing Zone : HEZ) ในหมู่บ้านจัดสรร ศึกษาดูงาน “ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Pathum Thani TOT Help Call Center

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนแผนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับการดูแลในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า (Health Enhancing Zone : HEZ) ในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสำคัญด้านการจัดทำระบบการเฝ้าระวังและการส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ได้ศึกษาดูงานโรงพยาบาลปทุมธานี ที่มีการนำระบบ Pathum Thani TOT Help Call Center มาใช้เพื่อ
การเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจเละหลอดเลือดในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการดูแลจัดการสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร( uVilleCare)ในเขตเมืองต่อไป

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายให้ นายนิพัฒิ พูลสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนารูปแบบการจัดการและคณะ เข้าพบ นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมธานีและทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบงาน Pathum Thani TOT Help Call Center ซึ่งได้ทำ MOU ร่วมกับทาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำระบบงาน TOT Help Call Center เพื่อเชื่อมข้อมูลของทางโรงพยาบาล เกี่ยวกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยความด้วยสมัครใจ เพื่อเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าไปประสานเก็บข้อมูลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบที่ทาง TOT ได้จัดทำไว้ มีการบันทึกและลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์การช่วยช่วยเหลือทันท่วงทีกับผู้ที่มีความเสี่ยง เมื่อเกิดอาการที่เข้าข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลผู้ป่วยและสถานที่เกิดเหตุไปทางโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งเป็นศูนย์สั่งการที่จะประสานให้กับทางรถโรงพยาบาลและรถกู้ภัยที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าไปรับ ส่งผลลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

....สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ กลไกการจัดการ ต่อยอด เพื่อพัฒนา ระบบการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ การเก็บข้อมูลและการจัดทำ Application ในการเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในดำเนินงานโครงการ ดูแลจัดการสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร( uVilleCare)ในเขตเมือง เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีต่อไป
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ