สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. เข้าร่วมกรมควบคุมโรค รณรงค์เสริมสร้างการปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

...นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์ โครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้กล่าวรายงาน

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) มอบให้

นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำทีมเจ้าหน้าที่สปคม. เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด
“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต DDC Zero Tolerance” และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

...ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในกรมควบคุมโรค” โดยมีผู้บรรยาย ประกอบด้วย
- นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 3
- นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามงานทุจริตในภาครัฐ
- นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
และนางสาวภัทรธร โกศิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ