สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และโครงร่างวิจัย พร้อมเข้ารับการพิจารณาการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค มอบให้นางอรวรรณ บำรุง รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับบุคลากรที่จะทำงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อให้ได้ความรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการทำงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง

...วิทยากร รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สปคม. จำนวน 24 คน โดยมีโครงร่างการวิจัยที่นำมาพัฒนา จำนวน 15 เรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ