สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายLAB รพ.ภาครัฐ เอกชน“พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่เขตเมือง”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สปคม. กรมควบคุมโรค

…นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค ประธานเปิดการประชุม”ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความร่วมมืองานวัณโรคระหว่างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ” เปิดเผยว่า

จากสถานการณ์กองวัณโรค ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรค 120,000 รายต่อปี เสียชีวิต 8,600 ราย มีผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี 15,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 1,800 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาด 4,700 ราย และจำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่เข้าถึงบริการและการรักษา จำนวน 46,000 ราย โดยกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยเป็นวัณโรค ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคปี 2560 – 2564 ประเทศไทยตั้งเป้าลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคนในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 และให้เหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2578

...การประชุมครั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย ในการรับและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค และ วัณโรคดื้อยา ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตร มีความสำคัญ ในการวินิจฉัยของแพทย์ หากพบว่า มีเชื้อวัณโรค ผู้ป่วยจะได้การรักษาที่ถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อและลดการเสียชีวิตในประชาชนเขตเมือง นำไปสู่แนวทางยุติการเกิดวัณโรคต่อไป

..ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าปฏิบัติการชันสูตร หัวหน้าห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานLAB และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม จำนวน 35 คน จากหน่วยงาน ดังนี้

• โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
• สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
• โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
• โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลนวมินทร์9 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา และ
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซนเตอร์
• โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
• โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
• โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
• เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...แพทย์หญิงกมลทิพย์ อัศววรานันต์ หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ สปคม. ได้นำเสนอสถิติการให้บริการทางห้องปฏิบัติการว่า สปคม.มีเจ้าหน้าปฏิบัติการชันสูตร 3 คน แต่ได้สนับสนุนการตรวจให้กับเครือข่ายโรงพยาบาล ปีละ 4,000 ตัวอย่าง หรือ ประมาณเดือนละ 300 ตัวอย่าง ชี้แจงการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค

...นอกจากนี้ เครือข่ายLAB แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริการตรวจแต่ละแห่ง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เช่น น้ำยาตรวจ บุคลากร การบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค ข้อตกลงความร่วมมือการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ การกรอกใบส่งตรวจและข้อมูลประวัติผู้ป่วย และการส่งตรวจวินิจฉัยด้านอณูชีววิทยาเชื้อวัณโรคและเชื้อวัณโรคดื้อยา(GeneXpert) และน้ำยาสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ